Bioveiligheidsraad

Conseil de Biosécurité

 

 

Secretariaat

Secrétariat

 

 

31 oktober 2003

31 octobre 2003

31 october 2003

 

 

 

 

N./réf. : WIV-ISP/BAC/2003/SC_040

Email: sbbinfo@sbb.ihe.be

 

 

Persbericht N”2

Communiqué de presse N”2

Press release Nr 2

 

 

Betreft: Adviesraad voor Bioveiligheid (ARB) Š Werkvooruitzetten

Concerne: Conseil Consultatif de Biosécurité (CCB) - Avancement des travaux

Concern: Biosafety Advisory Council (BAC) - Progress of work

 

 

 

De Adviesraad voor Bioveiligheid (ARB) deelt mee:

 

Gezien de leemten die door de experts zijn opgemerkt, heeft de ARB dd. 8 oktober laatsleden geen advies geformuleerd over de bijlagen bij dossier nr C/BE/96/01 voor het op de Europese markt brengen van transgeen koolzaad MS8xRF3 van de firma Bayer CropScience. De Raad heeft de bevoegde overheid op de hoogte gebracht dd. 10 oktober 2003 van de bijkomende vragen, die aan de kennisgever geadresseerd moeten worden, zodat de wettelijk termijn van de procedure tijdelijk wordt opgeschort. Deze feiten werden in het vorige perscommuniqué gerapporteerd.

 

Op aanvraag van de ARB, heeft de SBB een expert naar Londen gestuurd om aanwezig te zijn op de persconferentie van de Scientific Steering Committee die plaats vond op 16 oktober 2003, betreffende de resultaten van een Engelse studie over de impact op het telen  van drie transgene gewassen (ma•s, biet en koolzaad). Een groep experts van de ARB heeft als taak, die studies te evalueren in het kader van de wettelijk bevoegdheden van de ARB.

 

De volgende Raad die vastgelegd werd op 6 november om 14u00, zal het reglement van interne orde allereerst finaliseren en goedkeuren (RIO). De Raad zal de lopende zaken, met name de verdere afhandeling van het dossier C/BE/96/01 van firma Bayer CropScience, bestuderen. Tevens zal er ook akte genomen worden van de werkvooruitzichten, gerelateerd aan de evaluatie van de voorgenoemde Britse verslagen.

Aangezien de ARB op 6 november het evaluatierapport van de expertgroep en ook de antwoorden van de voorgenoemde firma nog niet ter beschikking zal hebben, zullen die twee dossiers meer dan waarschijnlijk op de agenda van de Raad van december geplaatst worden.

 

De ARB zal waken dat de vragen van de Ņontvangende partijenÓ (de NGO) inzake Bioveiligheid aan de experts overhandigd worden zodat deze kunnen opgenomen worden in de uitwerking van het advies van de Raad van deze twee dossiers.

 

Voor wat betreft de informatiedoorstroming, moet de Raad de uitvoering van een zo duidelijk mogelijke communicatie nog defini‘ren, zover de middelen en natuurlijk het respecteren van de legale eisen betreffende de vertrouwelijkheid dit toelaten. Dit punt staat op de dagorde van de Raad van 6 november 2003.

 

In afwachting van deze discussie, zal informatie op de site van de Raad gepubliceerd worden (in opmaak) (http://www.bio-raad.be), met name :

 

-       de data van de volgende vergaderingen van de Raad met hun voorlopige agenda,

-       de statutaire documenten (bv. de lijst van de leden, de statuten en het reglement van interne orde),

-       de door de ARB niet meer gebruikt informatie,

-       alle publieke documentatie die door de ARB gebruikt wordt,

-       lopende dossiers en opdrachten,

-       alle nuttige, publieke documentatie over de onderwerpen die door de ARB worden behandeld.

 

 

 

Le Conseil consultatif de biosécurité (CCB) communique:

 

Vu les lacunes du dossier mises en évidence par ses experts, le CCB n'a pas formulé d'avis le 8 octobre dernier sur les compléments au dossier de mise sur le marché européen C/BE/96/01 de colza transgénique MS8xRF3 de la firme Bayer CropScience. Le Conseil a communiqué le 10 octobre 2003 à l'autorité compétente les questions supplémentaires à adresser au notifiant, suspendant ainsi temporairement le délai légal de la procédure. Ces faits ont été rapportés dans le précédent communiqué de presse.

 

A la demande du CCB, le SBB a envoyé à Londres un expert pour assister à la conférence de presse du Scientific Steering Committee tenue le 16 octobre 2003 à propos des résultats d'une étude anglaise sur l'impact des cultures de trois plantes transgéniques (ma•s, betterave et colza). Un groupe d'experts du CCB a reçu pour mandat d'évaluer ces études dans le cadre des compétences légales du CCB.

 

Le prochain Conseil fixé au 6 novembre 2003 à 14h00 devra d'abord finaliser et approuver son règlement d'ordre intérieur (ROI)  Il examinera les affaires courantes et notamment le suivi du  dossier  C/BE/96/01 de la firme Bayer CropScience. Il actera également l'avancement des travaux relatifs à l'évaluation des rapports britanniques précités.

Puisque le CCB ne disposera pas encore le 6 novembre du rapport d'évaluation du groupe d'expert ni des réponses de la firme précitée, ces deux dossiers seront plus que probablement reportés à l'agenda du Conseil de décembre.

 

Le CCB veillera à ce que les questions des 'parties prenantes' (dont les ONG) en matière de biosécurité soient sollicitées et communiquées aux experts afin d'tre intégrées dans le processus d'élaboration de l'avis du CCB sur ces deux dossiers.

 

En ce qui concerne la transmission de l'information, le Conseil doit encore définir la mise en Ļuvre d'une communication la plus transparente possible dans la limite des moyens disponibles et respectant bien entendu les contraintes légales en matière de confidentialité. Ce point est à l'ordre du jour du Conseil du 6 novembre 2003.

 

En attendant cette discussion, une série d'informations seront publiées sur un site (en chantier) du Conseil (http://www.bio-conseil.be), notamment :

 

-       les dates des prochaines réunions du Conseil avec leur agenda provisoire,

-       les documents statutaires (par exemple la liste des membres, les statuts et le règlement d'ordre intérieur),

-       les informations déclassées par le CCB,

-       toute documentation publique utilisée par le CCB,

-       les dossiers et mandats en cours,

-       toute documentation publique intéressant les matières traitées par le CCB.

 

 

 

The Belgian Biosafety Advisory Council (BAC) communicates the following:

 

Last October 8th, considering the weakness of the dossier shown by its experts, the BAC didn't formulate an opinion about the complements to the the European dossier C/BE/96/01 for the placing on the EU market of transgenic oilseed rape MS8xRF3 of the company Bayer CropScience. Last October 10th, the Council has communicated to the Competent Authority the additional questions to be addressed to the notifier, suspending thus temporarily the the legal timeframe of the procedure. These facts have been reported in our previous Press relaese (Nr 1).

 

At the request of the BAC, the SBB sent an expert in London to attend the press conference of the Scientific Steering Committee held on 16 October 2003 about the results of a UK study concerning the impact of three types of transgenic plants (maize, beet and colza). A group of experts of the BAC has been mandated to assess these studies within the framework of the legal competences of the BAC.

 

The next meeting of the membvers of the Council, to be held 6 November 2003, 14 pm, will have first to finalize and to approve its internal rules of procedure (ROP). It will also examine the current affairs and in particular the follow-up of the dossier C/BE/96/01 of the company Bayer CropScience. It will also take note of the progress in the evaluation of the abovementioned UK reports.

On November 6th, the BAC will not have at one's disposal the evaluation report of the expert group nor the responses of the above mentioned company? In consequence, these two dossiers will be most probably defered on the agenda on the December meeting.

 

The biosafety questions of stakeholders (including NGOs) are welcome by the BAC who will forward them to the experts. The questions and answers will be integrated in the preparation of the final advice of the BAC on these two dossiers.

 

With regard to transmission of information to the public, the Council must still define the way to communicate as transparently as possible within the limit of available means and while of course respecting the legal provisions about confidentiality. This point is on the agenda of the Council of November 6th.

 

While waiting for such a discussion, a set of information will be published on a web site (under construction) of the Council (at the address http://www.bio-council.be), and noteworthy:

 

-       the dates of the next meetings of the Council with the draft agenda,

-       statutory documents (for example the list of the members, the statutes and the internal rules),

-       informations declassified by the BAC,

-       any public documentation used by the BAC,

-       dossiers and mandates in progress,

-       any relevant public documentation related to matters of interest for the BAC.