Bioveiligheidsraad

Conseil de BiosŽcuritŽ

 

 

Secretariaat

SecrŽtariat

 

 

 

 

 

04-09-2007

 

 

 

 

N./rŽf. : WIV-ISP/BAC/2007/SC_569

Email: bac@sbb.ihe.be

 

Aan de leden

 

Aux membres

 

Beste collega's,

 

BETREFT: 33ste plenaire vergadering van de leden van de Bioveiligheidsraad - oproep

 

 

De Voorzitter van de Raad heeft de eer u op te roepen voor de vergadering onder rubriek.

 

Datum : vrijdag 21 september om 12u30

Plaats: vergaderzaal van de SBB, Kroonlaan, 153 1050 Brussel (2de verdiep) (lunch sandwich).

 

 

Voorlopige agenda

 

1. Goedkeuring van de agenda

2. Eventuele verklaringen van belangenvermenging

3. Aanwezigheid/quorum

4. Goedkeuring van het verslag van 32ste vergadering

5. Lopende zaken:

- advies dossiers EFSA/GMO/NL/2005/18

- ERA dossier EFSA/GMO/UK/2006/30

- andere lopende dossiers (EFSA en EMEA)

6. EFSA richtlijnen "stacked events"

7. Update expertenlijst en bevredigingsenqute

 

8. Jaarlijkse herziening van het RIO

9. Jaarverslag 2007

10. Diverse (brief BO, aanvraag EC U.M.C. St Pieter, ontslag lid, benoeming nieuwe leden, EFSA forum)

 

 

Met de meeste hoogachting

Chers collgues,

 

CONCERNE: 33ime rŽunion plŽnire des membres du Conseil de BiosŽcuritŽ - convocation

 

Le PrŽsident du Conseil a lÕhonneur de vous convoquer ˆ la rŽunion sous rubrique.

 

Date : vendredi 21 septembre ˆ 12h30

Lieu : salle de rŽunion du SBB, Av. de la Couronne, 153 ˆ 1050 Bruxelles (2 Žtage) (lunch sandwich).

 

Agenda provisoire

 

1. Approbation de l'agenda

2. Eventuelles dŽclarations de conflit d'intŽrt

 

3. Participation/quorum

4. Approbation du rapport de la 32ime rŽunion

 

5. Affaires courantes:

- avis dossier EFSA/GMO/NL/2005/18

- ERA dossier EFSA/GMO/UK/2006/30

- autres dossiers en cours (EFSA et EMEA)

6. Lignes directrices EFSA "stacked events"

7. Mise ˆ jour de la liste d'experts et enqute de satisfaction

8. RŽvision annuelle du ROI

9. Rapport annuel 2007

10. Divers (lettre AC, demande CE C.H.U. St Pierre, dŽmission membre, nomination nouveaux membres, EFSA forum)

 

Je vous prie d'agrŽer, chers collgues, mes salutations trs distinguŽes.

 

Dr. Ir. Myriam Sneyers

Secretaris / SecrŽtaire